Deze site is bijgewerkt tot halverwege 2018.
Voor actuelere informatie gelieve contact opnemen.
H é l è n e  W a s s e r P r a k t i j k  v o o r  I n t e g r a l e  T h e r a p i e
H é l è n e  W a s s e r
A t e l i e r  v o o r  t r a d i t i o n e l e e n  h e d e n d a a g s e  i c o n e n
~ De geest is van nature zuiver, stralend en vrij ~
Hélène Wasser Praktijk voor Integrale Therapie Atelier voor traditionele en hedendaagse iconen